Komunikat strony

Dla klienta

KROK 4 - Nadzór nad budową/przebudową przyłącza

Jeśli posiadasz uzgodniony w MPWIK projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i wybrałeś już wykonawcę, który wybuduje Ci przyłącze, złóż w MPWiK:

ETAP 1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru nad budową/przebudową przyłącza.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami możesz dostarczyć od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 - 14:30 do Działu Realizacji Inwestycji i Remontów, ul. Brukselska 21 (pok. B 12), 03-973 Warszawa lub za pośrednictwem poczty (adres powyżej).
Poniżej wykaz dokumentów, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru nad budową/przebudową przyłącza:

1. karta weryfikacji dokumentów - przyłącza;
2. oryginał uzgodnionego projektu przyłącza;
3. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów (dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku), odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, itp.;
4. decyzja właściwego organu administracji publicznej o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości - jeśli adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
6. w przypadku spółki prawa handlowego - KRS, NIP, REGON (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
7. w przypadku spółki cywilnej - NIP, REGON, umowa Spółki, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
8. informacje dotyczące kierownika robót (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr uprawnień budowlanych, nr tel./e-mail, a w przypadku podjęcia współpracy z naszą Spółką po raz pierwszy należy dostarczyć kserokopię uprawnień wykonawczych);
9. informacje dotyczące wykonawcy robót (nazwa i adres siedziby firmy, NIP, nr tel./e-mail);
10. pełnomocnictwo - jeśli umowę o pełnienie nadzoru nad budową/przebudową przyłącza podpisuje inna osoba niż inwestor, a w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, dokument również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Podpisanie umowy o pełnienie nadzoru nad budową/przebudową przyłącza.

W ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia nam kompletu powyższych dokumentów, przygotujemy umowę i poinformujemy Cię o możliwości jej podpisania. Do podpisania umowy zostaniesz zaproszony również do Działu Realizacji Inwestycji i Remontów (miejsce składania wniosku).

UWAGA!  Jeśli przebudowujesz istniejące przyłącze (np. chcesz: zamontować dwa wodomierze główne, zmienić lokalizację wodomierza głównego), również powinieneś podpisać z nami umowę o pełnienie nadzoru nad budową/przebudową przyłącza. 

ETAP 3. Wykonanie/przebudowa przyłącza.

Po podpisaniu umowy o pełnienie nadzoru nad budową/przebudową przyłącza możesz już zlecić wybranemu wykonawcy budowę/przebudowę przyłącza.

Nadzór techniczny nad budową/przebudową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego pełniony przez naszą Spółkę jest nieodpłatny.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a