Komunikat strony

13.01.2021

MPWiK odpiera fałszywe tezy Prezesa Wód Polskich

W odpowiedzi na list otwarty Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego opublikowany 7 stycznia 2021 r. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. wydało oświadczenie, w którym odnosi się do nieuprawnionych twierdzeń.

OŚWIADCZENIE

w związku z listem otwartym Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Pana Przemysława Dacy do Prezydenta m.st. Warszawy  - z dnia 7 stycznia 2021 r.  - z pominięciem MPWiK S.A. -  MPWiK jako jednostka właściwa  za inwestycje prowadzone w związku z awarią układu przesyłowego pod Wislą, oświadcza co następuje:

1. Profetyczna wiedza Pana Prezesa Przemysława Dacy na temat przyczyn awarii z 2020 r., której nie ma jeszcze nikt w Polsce

Prace ekspertów z Politechniki Krakowskiej zaproszonych do ustalenia przyczyn awarii z 2020 roku  przez Spółkę są w toku. Ze względu na naturę awarii i warsztat metodologiczny prowadzonych badań, są one czasochłonne i zajmują wiele miesięcy. Jednocześnie MPWiK nie ma też wiedzy, aby eksperci powoływani przez właściwe służby takie jak np. prokuratura, czy NIK zakończyli takie badanie.

Skoro Pan Prezes Daca – jak wynika z listu otwartego - posiada wyjątkowe, nieznane MPWiK oraz innym organom informacje, wzywamy Prezesa Wód Polskich, aby w interesie publicznym:

  • wskazał autorów, którzy wykonali dla Wód Polskich ekspertyzę ustalającą przyczyny awarii z 2020 r., a także wskazał ich dorobek naukowy i praktyczny;
  • udostępnił eskpertyzę, na podstawie której sformułował wnioski o rzekomej przyczynie awarii z 2020 r. spowodowanej wadą materiałową i zastosowaną technologią;
  • wskazał, czy eskperci, na ocenie których się opierał, prowadzili badania nad próbkami materiałów, które zostały użyte do budowy układu przesyłowego, który uległ awarii
    w 2020 r.

MPWiK oświadcza, że Wody Polskie nie zwracały się do MPWiK z wnioskiem o dopuszczenie ekspertów Pana Prezesa Przemysława Dacy do zbadania przyczyn awarii, tym bardziej tajemnicze są tezy w opublikowanym liście. Jednocześnie oświadczamy, że w dniu 12.01.2021 r. Spółka wystosowała oficjalne pismo do PGW Wody Polskie na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej, wnoszące o udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji na których Pan Prezes P. Daca opiera swoje wnioski zawarte w liście otwartym.

2. Nieprawdą jest, że rury stalowe nie są stosowane do budowy systemów kanalizacyjnych

Nieprawdziwe jest stwierdzenie Prezesa PGW Wód Polskich Pana Przemysława Dacy, jakoby rury stalowe nie były materiałem stosowanym do budowy systemów kanalizacyjnych. Materiały są wybierane przez inwestorów stosownie do ich przeznaczenia. O ile więc do budowy wielkośrednicowych kolektorów kanalizacji grawitacyjnej nie wykorzystuje się stali, o tyle w przypadku instalacji technicznych i technologicznych ciśnieniowych pracujących na ściekach jest jednak zgoła inaczej.

MPWiK oraz inni inwestorzy na rynku szeroko stosują przewody wykonane z różnych gatunków stali do budowy instalacji ciśnieniowych. Zauważyć trzeba, że dla obrony nieprawdziwej tezy o rzekomym niestosowaniu rur stalowych do przesyłu ścieków Pan Prezes Przemysław Daca powołuje się na niemieckie opracowanie sprzed 15 lat wykonane przez niemieckiego profesora Steina na zlecenie Stowarzyszenia (Producentów) Rur Betonowych i Żelbetowych (FSB) z Bonn,  dotyczące układów grawitacyjnych. Wybudowany przez MPWiK alternatywny układ przesyłowy jest układem ciśnieniowym, a nie grawitacyjnym, o którym pisał 15 lat temu prof. Stein. W oczywisty sposób wnioski powołanego opracowania nie mają zastosowania i przełożenia na obecnie budowany alternatywny układ przesyłowy.

3. Nieprawdziwe jest twierdzenie o „niskiej odporności na ścieranie rur stalowych”

Pan Prezes Przemysław Daca w liście otwartym wyraził swoje „zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pracy rurociągu przy niskiej odporności na ścieranie rur stalowych.” 

Odporność na zużycie ścierne jest zależna od składu chemicznego, wielkości i geometrii luźnych cząstek ścierających, ich twardości względem materiału podlegającemu zużyciu, siły nacisku oraz wielu innych czynników. W przypadku odporności na zużycie ścierne stali należy najpierw zwrócić uwagę na występowanie różnych jej struktur oraz składów chemicznych (stale ulepszane cieplnie lub chemicznie, węglowe lub stopowe). Przez to należy wskazywać różne stopnie odporności na ścieranie w zależności od typu stali. Mimo to łączy je ta sama własność - ich odporność na ścieranie jest proporcjonalna do ich twardości. Trzeba tu zaznaczyć, iż twardość stali przeznaczonych na elementy konstrukcyjne to min. 250 HB (wartość twardości stali C45 po zmiękczaniu), co jest i tak znacznie większe w stosunku do innych stopów metali lub polimerów przeznaczonych do produkcji m.in. rur. Szersze informacje o stosowanych materiałach umieszczone zostały w załączniku do niniejszego komunikatu pt. „Informacje o realizwoanej inwestycji”.

4. Wody Polskie miały wiedzę o użyciu rur stalowych co najmniej od 25 września 2020 r. bezpośrednio od MPWiK

Nieprawdą jest, iż Pan Prezes Przemysław Daca o szczegółach inwestycji dowiedział się z „materiałów opublikowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. pn. „Karta informacyjna przedsięwzięcia” zamieszczonych na stronie internetowej […]”. MPWiK – o swoich działaniach informowało w korespondencji bezpośrednio skierowanej do organów Wód Polskich.

Pismem z dnia 25 września 2020 r. podległy Panu Prezesowi Przemysławowi Dacy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, poinformowany został przez MPWiK o założeniach planowanej inwestycji, w tym o materiale z jakiego wykonane mają być rurociągi – został on wskazany w operacie wodnoprawnym, stanowiącym załącznik do pisma. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, został również poproszony o wyrażenie opinii w sprawie lokalizacji przewiertu. Na etapie realizacji przedsięwzięcia tj. we wrześniu i październiku 2020 r., Prezes Wód Polskich ani żadna z podległych mu jednostek organizacyjnych nie zgłosiła jakichkolwiek merytorycznych uwag, co do proponowanego w projekcie materiału. Budzi zastanowienie, sposób przepływu informacji/korespondencji w instytucji Wody Polskie. MPWiK dotychczas przekazała w szerokiej korespondencji kierowanej do PGW Wody Polskie dużą ilość informacji, dotyczącej inwestycji na Farysa a  list otwarty Prezesa Wód Polskich może wskazywać na brak podstawowej wiedzy w tych sprawach.

Fakty są takie jakie są

Prezes Wód Polskich nie musiał więc dowiadywać się o żadnych szczegółach inwestycji z mediów społecznościowych. Z mediów społecznościowych o wątpliwościach Pana Prezesa Przemysława Dacy co do stosowanego materiału, dowiedziała się natomiast MPWiK (sic!) i to dopiero w dniu 7 stycznia 2021 r., a więc blisko miesiąc po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji, czyli wykonaniu przewiertu pierwszej nitki rurociągu.

5. Wody Polskie były stroną decyzji PINB z 7 września 2020 r., nakazującej MPWiK wybudować alternatywny układ przesyłowy

PGW Wody Polskie były stroną decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia 7 września 2020 r., którą to decyzją nakazano MPWiK wybudowanie alternatywnego układu przesyłowego. PGW Wody Polskie zobowiązane więc zostały do współdziałania w zakresie wykonania tej inwestycji. PGW Wody Polskie nie odwołały się od tej decyzji – nie wniosły m.in. o jej zmianę.

6. Prezes PGW Wód Polskich ma ustawowe kompetencje, aby znać się na środowisku związanym z gospodarką wodną, powodzią i suszą, a nie na materiałach budowlanych

Prezes Wód Polskich nie ma ustawowej kompetencji, aby dokonywać kontroli procesu projektowania i wykonania prowadzonej przez MPWiK inwestycji. Zgodnie z art. 241 ust. 2 i 3 Prawa wodnego, Prezes Wód Polskich kieruje działalnością Wód Polskich i reprezentuje Wody Polskie na zewnątrz, a także kieruje pracą Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Do kompetencji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należą zadania o wymiarze ogólnokrajowym, szczegółowo wymienione w art. 240 ust. 2 Prawa wodnego, w szczególności obejmujące przygotowywanie planów, programów, ocen ryzyka i zestawów celów środowiskowych związanych z gospodarką wodną, zagrożeniami powodziowymi oraz suszą. W katalogu kompetencji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jak również kompetencji innych jednostek organizacyjnych Wód Polskich próżno szukać kompetencji do kontroli procesu inwestycyjnego w zakresie zastosowanych materiałów. O procesie inwestycyjnym MPWiK informuje natomiast organy nadzoru budowlanego.

7. Źródło wiedzy merytorycznej jest w MPWiK S.A., która jest inwestorem

W sprawach dotyczących zobowiazań inwestycyjnych podejmowanych przez MPWiK pytania i wątpliwości powinny być kierowane bezpośrednio do Zarządu Spółki, co stanowi naturalną i ogólnie przyjętą procedurę pozyskiwania informacji. Zgodnie z przyjętymi od lat dobrymi praktykami administracyjnymi, przed stawianiem tez należy najpierw zadać pytania, ustalić stan faktyczny, kierując się zasadmi respektowania obiektywizmu i bezstronności. Formułowanie i publikowanie treści, które nie są sprawdzone i przez to mogą wprowadzać w błąd, są nieprawdziwe, czy wręcz wpływać na dobra osobiste naszej Spółki  są niezgodne z zasadami określonymi w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej. Taki sposób postępowania w wydaniu wysokiego urzędnika państwowego jest niezrozumiały.

8. MPWiK raportuje o zrzutach burzowych zgodnie z prawem wodnym

Prezes Wód Polskich wyraża zaniepokojenie okolicznością zaprzestania codziennego raportowania przez MPWiK do PGW Wody Polskie o ilościach zrzucanych nieoczyszczalnych ścieków komunalnych. Dotychczasowa praktyka codziennego informowania wywołana była sytuacją kryzysową, która po wykonaniu pierwszego przewiertu, została zażegnana. Od tego momentu Spółka powróciła do raportowania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, które określają interwały czasowe przekazywanych informacji:

- składanie oświadczeń dotyczących korzystania z usług wodnych, m.in. w zakresie poboru wód i odprowadzania ścieków, z uwzględenieniem ładunków zanieczyszczeń (na podstawie art. 552 ust. 2b ustawy);

- przekazywanie wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków (na podstawie art. 304 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.01.2021 r. Spółka wystosowała oficjalne pismo do PGW Wody Polskie na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej, wnoszące o udostępnienie  informacji  na temat firm do których Wody Polskie wystąpiły o codzienne inofrmowanie do tej instytucji, na temat zrzutów burzowych.

***

Oświadczamy, że podane przez Prezesa Wód Polskich informacje, dotyczące prowadzonej przez Spółkę inwestycji alternatywnego układu przesyłowego oraz wniosków o awariach, w których podważa się działania MPWiK po wybudowaniu pierwszej nitki rurociągu alternatywnego, ich sposób podania do publicznej wiadomości – w formie wpisu w mediach społecznościowych – tym samym brak skierowania pisma i pytań do adresata, którym jest MPWiK S.A. jest kolejnym przykładem nieobiektywnego traktowania naszej Spółki. Zauważamy także, iż PGW Wody Polskie nie są organem nadzoru budowlanego i nie posiadają prawem przypisanych uprawnień do weryfikowania technicznych uwarunkowań procesu inwestycyjnego – sposób działania Prezesa Wód Polskich przez ostatnie miesiące może wskazywać na inne zrozumienie przez niego, uprawnień PGW Wody Polskie. Nie zmienia to faktu, że w państwie prawa, każda instytucja przestrzegać powinna granic swoich kompetencji. Jednocześnie zaznacza się, że organy administracji publicznej działają w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Zasada bezstronności oznacza więc, że organy i ich pracownicy nie powinni w swych działaniach kierować się jakimikolwiek interesami czy motywami pozaprawnymi, które mogą naruszać interesy stron.

Tym niemniej, wobec wykorzystania przez Prezesa Dacę formy listu otwartego, w celu potwierdzania transparentności działań MPWiK, w załączeniu do niniejszego komunikatu publikujemy do wiadomości opinii publicznej dodatkowe wyjaśnienia techniczne dotyczące inwestycji alternatywnego układu przesyłowego.

Oświadczenie w wersji pdf

Informacja o inwestycji w wersji pdf

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a