Komunikat strony

Dla klienta

Legalizacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Jeśli nielegalnie pobierasz wodę z naszej sieci wodociągowej lub nielegalnie odprowadzasz ścieki do naszej sieci kanalizacyjnej, powinieneś niezwłocznie dostarczyć do nas Zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.  Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zgłoszenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zgłoszeniu.

UWAGA! Jeśli dobrowolnie zgłosisz się do nas, aby dopełnić formalności i podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, nie poniesiesz ŻADNYCH kosztów związanych z ujawnieniem lub potwierdzeniem nielegalnego przyłącza. Jeśli się nie zgłosisz i MPWiK wykryje nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej lub nielegalne odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej wówczas obciążymy Cię opłatą w wysokości 736,00 zł.

ETAP 1. Zgłoszenie do MPWiK nielegalnego przyłącza.

Zgłoszenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia:

1. dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości;
2.
dokument potwierdzający zmianę adresu lub nadanie numeru porządkowego posesji  (w przypadku zmian);
3. w przypadku Klienta Instytucjonalnego: nr NIP, nr REGON, nr KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

Jeżeli posiadasz, dołącz również:
4. wydane przez nas warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;
5. uzgodniony z nami projekt techniczny  przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
6. zawartą z nami umowę o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i przyłączenia do sieci lub dzienniczek budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
7. dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

ETAP 2. Weryfikacja złożonych dokumentów.

Po zweryfikowaniu złożonych u nas dokumentów wyślemy do Ciebie pismo z opisem dalszego postępowania. W przedmiotowym piśmie będą wskazane czynności, które są niezbędne aby zalegalizować przyłącze, z którego korzystasz, w tym konieczność złożenia wypełnionego i podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli „Protokołu w sprawie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków".

ETAP 3. Nota obciążeniowa.

Na podstawie uzupełnionych danych w "Protokole w sprawie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków" wystawiamy Ci notę obciążeniową za okres nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków.

ETAP 4. Legalizacja przyłącza

Jeśli dopełnisz formalności i uregulujesz wskazane opłaty, przygotujemy i wyślemy do Ciebie umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Jeśli nie dopełnisz formalności wskazanych przez Spółkę celem zalegalizowania przyłącza lub odmówisz podpisania "Protokołu w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków" wówczas:

1. wystawimy notę obciążeniową za okres nielegalnego korzystania z usług Spółki oraz notę z tytułu ujawnienia, bądź potwierdzenia istnienia nielegalnego przyłącza w wysokości 736,00 zł;
2. poinformujemy Cię pisemnie o planowanym terminie odcięcia dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego;
3. wystawimy fakturę za odcięcie dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, na podstawie obowiązujących w Spółce cenników: Cennik ryczałtowy na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej;
Cennik ryczałtowy na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej.
4. wystawimy fakturę za pobór wody lub odprowadzanie ścieków.

W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.


 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a